Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung giáo trình đề cập đến: Những vấn đề chung về tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước của dân do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người, về công nghiệp hóa.

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Hương Thu (ch.b)

Đại học Sư Phạm

2016

Tóm tắt

Góp phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học sinh, sinh viên của trường, nhóm tác giả là giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là nghiên cứu, tuyển chọn, biên soạn cuốn “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ngoài những nội dung cơ bản trong “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm tác giả còn chú trọng khai thác những quan điểm của Người tới sự nghiệp công nghiệp hóa và vai trò đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nội dung giáo trình gồm 6 chương:

. Chương 1: Những vấn đề chung về tư tưởng Hồ Chí Minh

. Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước của dân do dân, vì dân

. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế

. Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

. Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa.

Trích dẫn

Hoàng Thị Hương Thu (ch.b). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm, 2016.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Ngành NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC (7220204)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cươngBài tập quy hoạch tuyến tính
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo trình Pháp luật đại cươngBài tập quy hoạch tuyến tính

Mã QR

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung

  • Thứ Năm, 20:22 17/02/2022