Sản phẩm HaUI

Sản phẩm khoa học HaUI

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng...

Sản phẩm khoa học HaUI

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng

Chính sách sử dụng

Chỉ được sử dụng trong khuôn viên Thư viện, trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện