Sản phẩm HaUI

Sản phẩm khoa học HaUI

Sản phẩm khoa học HaUISản phẩm khoa học HaUISản phẩm khoa học HaUISản phẩm khoa học HaUISản phẩm khoa học HaUI

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng... Chỉ được sử dụng trong khuôn viên Thư viện, trừ tạp chí KH&CN