Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính được Nhà trường giao, hàng năm Trung tâm phối hợp cùng với các đơn vị khác trong Nhà trường tổ chức thực hiện các chương trình Hội nghị, hội thảo... thực hiện in ấn/photo tài liệu, đề thi phục vụ tuyển sinh..

TÀI LIỆU HỌC TẬP THEO TỪNG NGÀNH, TỪNG KỲ