Mượn liên thư viện

Mượn liên Thư viện

Thư viện của Nhà trường đã kết nối mạng Internet, kết nối với các thư viện thuộc hệ thống Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc, hệ thống Thư viện quốc gia, các trường Đại học Kỹ thuật trong cả nước... nhằm tăng cường trao đổi, học hỏi nghiệp vụ và tăng nguồn tư liệu.