Principles of Public Finance

This textbook equips instructors and students with an overview of the existing literature so that the latter can attain an overall understanding of macroeconomic and microeconomic public finance. The literature on public finance has grown dramatically with theoretical studies and empirical analysis, and much of the focus has been on macroeconomic effects of public services.

Xem thêm

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Quyển sách này thật sự rất hay, cần thiết cho sinh viên ngành lưu trữ. Vì trong ngành này có môn học quản trị nhân sự. Cuốn sách giúp các bạn hiểu thêm về nghiệp vụ công việc mà 1 nhà quản trị cần phải làm, và các mẫu văn bản trong việc tổ chức, khen thưởng, kỷ luật mà nhà quản trị cần biết

Xem thêm

Lập bản đồ tư duy - How to mind map

Lập Bản Đồ Tư Duy - How To Mind Map là cẩm nang chỉ dẫn không thể thiếu để xây dựng bản đồ tư duy và giúp bạn trở thành người ngăn nắp và sáng tạo. Với cách trình bày đơn giản, cuốn sách phù hợp với tất cả những ai có mong muốn xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống và công việc của mình. Cuốn sách tư duy này sẽ giúp các bạn tiếp cận khái niệm bản đồ tư duy, cách thức để xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống và công việc của mình.

Xem thêm

Global Business Today

Global Business Today by Charles W. L. Hill is a must for anyone interested in international trade. The content gives the reader a historical overview of much of what is going on today. How the global business community evolve and the agencies that try to control and manage the global economies today.

Xem thêm

Pathways to Literature

The books is aims to teach important values and help learners acquire a better understanding of both the English language and the cultural heritage of the English speaking world. The course includes a wide variety of excerpts with carefully planned activities that allow students to approach English Literature with confidence. Extensive analysis on title, characters, themes, setting, values, motifs, symbols, meter, and rhythm, as well as summary skills and essay writing, provide a pathway to achieving mastery in English Literature.

Xem thêm

Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất) và cách các chủ thể này tương tác với nhau.

Xem thêm

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng, và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo qui định của Pháp luật.

Xem thêm

Corporate Finance Fourth Edition

Corporate Finance, Fourth Edition blends coverage of time-tested principles and the latest advancements with the practical perspective of the financial manager, so students have the knowledge and tools they need to make sound financial decisions in their careers.

Xem thêm

Các bình diện của từ và ngữ cố định trong tiếng Việt

Tác giả muốn khẳng định lại và đưa ra vấn đề về định nghĩa từ, các đặc điểm thuộc về tất cả các bình diện khác nhau của từ Tiếng Việt. Đồng thời cũng khẳng định lại vị trí, cấp độ, định nghĩa và các đặc điểm của ngữ cố định tiếng Việt

Xem thêm

Danh lam thắng cảnh Hà Nội

Cuốn sách tập hợp những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội.

Xem thêm