Energy Transfer in Alternative Vehicles

This reprint is a collection of research that contributes to a better understanding of energy transfer related to alternative vehicles

Xem thêm

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

The electric vehicle revival reflects negotiations between public policy, which promotes clean, fuel-efficient vehicles, and the auto industry, which promotes high-performance vehicles. Electric cars were once as numerous as internal combustion engine cars before all but vanishing from American roads around World War I.

Xem thêm

Our Car as Power Plant

Fuel cell cars can provide more efficient and cleaner transportation. However, we use our cars for transportation only 5% of the time. When parked, the fuel cell in the car can produce electricity from hydrogen, which is cleaner and more efficient than the current electricity system, generating useful ‘waste’ products in the form of heat and fresh water.

Xem thêm

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Cuốn sách giới thiệuコッター、センゲ、ドラッカーの主著をはじめ、企業・組織変革の名著を、一流コンサルタントやビジネススクール人気講師たちが解説。ビジネス教養として押さえておきたい名著といわれる経営書でも

Xem thêm

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Đánh Thức Năng Lực Vô Hạn (Unlimited Power) là một quyển sách mang tính “cách mạng” dành cho trí não, từng bước hướng dẫn bạn phát huy tối đa năng lực của bản thân trong khi vẫn cảm thấy thoải mái và an tâm về tài chính, rèn khả năng lãnh đạo và nuôi dưỡng lòng tự tin, đắc nhân tâm và có được sự hợp tác của mọi người

Xem thêm

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Pathways, Second Edition, is a global, five-level academic English program. Carefully-guided lessons develop the language skills, critical thinking, and learning strategies required for academic success. Using authentic and relevant content from National Geographic, including video, charts, and other infographics, Pathways prepares students to work effectively and confidently in an academic environment.

Xem thêm

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Giáo trình Cao học Quản trị chiến lược được biên soạn trên nền tảng những kiến thức đã được nghiên cứu tại môn học Quản trị Chiến lược bậc Đại học, bao gồm 6 phần chính, 11 chương, cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và thảo luận, và có điển cứu để người học thực hành, trai đổi và áp dụng các kiến thức đã học.

Xem thêm

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy môn học Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu.

Xem thêm

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Hệ thống tín hiệu số có mặt hầu hết các phương diện của cuộc sống. Đối với các sinh viên học ngành kỹ thuật như: Điện, Điện tử, Tự động hóa, viễn thông… thì học phần tín hiệu và hệ thống là một học phần quan trọng. Với mục tiêu đưa kiến thức liên quan đến tín hiệu và hệ thống vào đào tạo, tác giả đã biên soạn Giáo trình Tín hiệu và hệ thống

Xem thêm

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học Kỹ thuật điện – điện tử dành cho hệ Đại học.

Xem thêm