Ngôn ngữ báo chí

Nội dung trong cuốn sách: ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí; ngôn ngữ các phong cách báo chí; ngôn ngữ của tên riêng trên báo chí; ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học; danh pháp khoa học; ký hiệu khoa học; chữ tắt và số liệu trên báo chí; ngôn ngữ tít báo; ngôn ngữ phát thanh... cho đến ngôn ngữ quảng cáo báo và quảng bá báo chí được tác giả trình bày và lý giải một cách cô đọng, hấp dẫn khiến người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận.

Xem thêm

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Cuốn sách là sự đúc kết của nhiều năm nghiên cứu lí luận và thực tiễn dịch thuật. Đưa ra các nội dung khoa học chính xác, hệ thống. Phân tích thấu đáo những vấn đề lí thuyết dịch hiện đại và đưa ra những kiến giải giúp người học dịch nắm được những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, định hướng cho hoạt động dịch.

Xem thêm

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Kinh tế học tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô( nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương

Xem thêm

Research methods for the fashion industry

Research Methods for the Fashion Industry provides readers with a comprehensive look into the skills and techniques required for conducting research. The text is designed for the most effective teaching and retention of the lessons contained in it, using the tried-and-true methods of learning. Discussing the principles of research methods as they apply to fashion, each chapter is divided into three sections: theory, practice, and application. After finishing this text, readers will be able to conduct a research project and analyze the results using critical thinking skills. An informative and useful resource for students, this book can also serve as a reference for industry professionals.

Xem thêm

Apparel manufacturing technology

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. T

Xem thêm

Smart fibres, fabrics and clothing

This important book provides a guide to the fundamentals and latest developments in smart technology for textiles and clothing. The contributors represent a distinguished international panel of experts and the book covers many aspects of cutting edge research and development.

Xem thêm

Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh: Hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng và các mẫu hợp đồng thông dụng

Cuốn sách chủ yếu nhằm giúp cán bộ làm công tác văn phòng biết tổ chức, quản lý, lưu giữ hồ sơ và soạn thảo văn bản thông dụng.

Xem thêm

Giáo trình Luật Du lịch

Cuốn sách cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản và cần thiết cho nghiên cứu, học tập và thực tiễn hoạt động du lịch, quản lý của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch.

Xem thêm

Giáo trình Luật Hành chính

Hướng đến phương pháp đào tạo tích cực và giúp sinh viên đáp ứng được chuẩn đầu ra môn học Luật Hành chính, giáo trình Luật Hành chính được xuất bản. Giáo trình là tài liệu học tập chính thức của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và là tài liệu tham khảo cho bạn đọc khi tìm hiểu về Luật Hành chính Việt Nam.

Xem thêm

Giáo trình Tội phạm học

Giáo trình đã đề cập đến những vấn đề nổi cộm, nóng bỏng nhất hiện nay của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm