Hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu

Các dịch vụ hỗ trợ Học tập/Giảng dạy/Nghiên cứu tại Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội

Các dịch vụ hỗ trợ Học tập/Giảng dạy/Nghiên cứu tại Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội

Là các dịch vụ và tiện ích được tổ chức và điều phối nhằm hỗ trợ và tăng cường hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho chương trình đào tạo chính thức và theo đuổi việc học tập suốt đời của cộng đồng sử dụng Thư viện Trường; hướng tới thỏa mãn, đáp ứng, định hướng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiện tại và tương lai của cộng đồng sử dụng Thư viện trường. Các dịch vụ Hỗ trợ Giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu được triển khai tại Thư viện gồm:

Dự trữ tài liệu môn học/Sử dụng tài liệu môn học

Phát hành/Phân phối tài liệu