Financial Accounting 12th edition

Written for faculty who want to strike a balance between the user approach and the preparer approach.

Financial Accounting 12th edition

Jan. R. Williams; Susan F.Haka

McGraw-Hill

2006

Abstract

Written for faculty who want to strike a balance between the user approach and the preparer approach.

This resource uses video clips, animated graphics and Excel templates to demonstrate accounting concepts, expressing accounting visually.

It allows students to link concepts and numbers together in an interactive rather than print environment..

Citation

Jan. R. Williams; Susan F.Haka. Financial Accounting 12th edition. McGraw-Hill, 2006

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Financial Accounting 12th editionStudy guide Fundamentals of intermediate accountingAccounting for derivatives and hedging
Financial Accounting 12th editionStudy guide Fundamentals of intermediate accountingAccounting for derivatives and hedging

QR code

Financial Accounting 12th edition

Content

  • Thứ Tư, 13:24 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Financial accounting : Information for decisions

Thứ Tư, 13:17 27/07/2022

Technology Valuation Solutions

Thứ Tư, 13:08 27/07/2022

Những trí thức Việt Kiều theo bước Bác Hồ năm 1946

Thứ Tư, 10:59 27/07/2022

The power of mobile banking : How to profit from the revolution in retail financial services

Thứ Tư, 10:40 27/07/2022

Survey of Accounting third edition

Thứ Tư, 10:00 27/07/2022

Video giới thiệu