Accounting for derivatives and hedging

Accounting for Derivatives and Hedging, by Mark Trombley, is a short (250-page) supplement for Advanced Accounting and other upper level accounting courses

Accounting for derivatives and hedging

Mark A. Trombley

M. Mc Graw – Hill

2003

Abstract

Accounting for Derivatives and Hedging, by Mark Trombley, is a short (250-page) supplement for Advanced Accounting and other upper level accounting courses. While many books used for these courses contain some coverage of Derivatives, professors must spend valuable time preparing their own materials in order to thoroughly cover this complex subject.

Trombley's text provides the desired information and detail, allowing faculty to cover derivatives in class without a lot of prep work. Using simple but realistic examples, Trombley explains options, forwards, futures, swaps, and other types of derivatives, and helps students understand applications of derivative financial instruments.

Citation

Mark A. Trombley. Accounting for derivatives and hedging. M. Mc Graw - Hill, 2003

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Accounting for derivatives and hedgingHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Cornerstones of Cost Managemen
Accounting for derivatives and hedgingHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Cornerstones of Cost Managemen

QR code

Accounting for derivatives and hedging

Content

  • Thứ Năm, 08:12 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần II: Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính

Thứ Tư, 15:44 20/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Thứ Tư, 14:42 20/07/2022

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Tư, 14:26 20/07/2022

Quản trị Marketing (Dành cho sinh viên đại học - cao học - MBA - CEO - CMO)

Thứ Tư, 14:12 20/07/2022

Máy tính hoạt động như thế nào

Thứ Tư, 14:11 20/07/2022

Video giới thiệu