Hóa học Hữu cơ 1

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ; liên kết và sự biến đổi liên kết ở hợp chất hữu cơ; một số phương pháp phổ thường dùng trong hóa hữu cơ; Hidrocacbon no; hidrocacbon không no; hidrocacbon thơm; nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Hóa học Hữu cơ 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Ch.b), Đỗ Đình Răng

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Hoá học Hữu cơ 1 gồm 7 chương.

+ Các chương I và II đề cập những vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trạng thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hoá học. Hai chương này nhằm cung cấp cơ sở lí thuyết và dữ liệu về cấu trúc, về nhiệt động học để việc nghiên cứu các loại hợp chất hữu cơ ở các chương sau được thuận lợi và sâu sắc.

+ Chương III giới thiệu 4 phương pháp phổ thông dụng trong Hóa học Hữu cơ là phổ tử ngoại - khả kiến, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, đây là những công cụ không thể thiếu đối với Hoá học Hữu cơ. Ở các chương này, phần cơ sở lí thuyết được trình bày ngắn gọn, các dữ liệu được sắp xếp ở dạng bảng tiện lợi cho việc sử dụng, đặc biệt có đưa nhiều thídụ minh họa nhằm giúp người đọc không những nắm được lí thuyết mà còn biết cách vận dụng chúng.

+ Các chương IV, V và VI trình bày cấu trúc, đồng phân, danh pháp, tính chất phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan, xicioankan, anken, ankin, điện, sơ lược về tecpen và aren. Chương VII giới thiệu các nguồn hiđrocacbon trong thiên nhiên (dầu mỏ, khí thiên nhiên và than mỏ) cùng các phương pháp chế hoá chúng thành thương phẩm.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Đĩnh (Ch.b), Đỗ Đình Răng. Hóa học Hữu cơ 1, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học Hữu cơ 1Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory ExperimentsEnvironmental management for sustainable development

Hóa học Hữu cơ 1

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Environmental management for sustainable development

Mã QR

Hóa học Hữu cơ 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:58 05/07/2021