Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Introduction to green organic chemistry; identification and evaluation of chemical hazards; chemical exposure and environmenttal contamination; source of information about chemical hazards; alternative solvents; alternative reagents; reaction design and effeciency; alternative feedstocks and products; the bid picture and green chemistry metrics 600t##t$aHutchison, James E.

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Doxsee, Kenneth M., Hutchison,James E.

Brooks/Cole Cengage Learning

2004

Abstract

Developing the green organic program at the University of Oregon, Kenneth Doxsee and James Hutchison saw the urgent need and rapidly growing demand for green chemistry laboratory materials. This lab text describes the tools and strategies of green chemistry, and the lab experiments that allow investigation of organic chemistry concepts and techniques in a greener laboratory setting.

GREEN ORGANIC CHEMISTRY: STRATEGIES, TOOLS AND LABORATORY EXPERIMENTS was developed and successfully tested as a direct replacement of the traditional organic chemistry laboratory curriculum. Thus, the conceptual themes and experimental techniques important to the modern practice of organic chemistry can be taught in the context of more environmentally-benign laboratory experiments.

Students acquire the tools to assess the health and environmental impacts of chemical processes and the strategies to improve develop new processes that are less harmful to human health and the environment. The curriculum introduces a number of state-of-the-art experiments and reduces reliance on expensive environmental controls, such as fume hoods.

Citation

Doxsee, Kenneth M., Hutchison,James E. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments, Brooks/Cole Cengage Learning , 2004.

Collection

Hóa học

Related document

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory ExperimentsEnvironmental management for sustainable developmentNew Food Product Development

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Environmental management for sustainable development

New Food Product Development

QR code

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Content

  • Thứ Tư, 11:29 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Thứ Tư, 11:20 09/06/2021

Physical Chemistry

Thứ Tư, 11:13 09/06/2021

Biodegradable polymers for industrial applications

Thứ Tư, 11:06 09/06/2021

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Thứ Tư, 10:03 09/06/2021

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Thứ Tư, 09:44 09/06/2021

Video giới thiệu