Beginning Spring

The book Beginning Spring is the complete beginner's guide to Java's most popular framework. Written with an eye toward real-world enterprises, the book covers all aspects of application development within the Spring Framework. Extensive samples within each chapter allow developers to get up to speed quickly by providing concrete references for experimentation, building a skillset that drives successful application development by exploiting the full capabilities of Java's latest advances.

Beginning Spring

Mert Calistlcan

John Wiley & Sons

2015

Abstract

The book Beginning Spring is the complete beginner's guide to Java's most popular framework. Written with an eye toward real-world enterprises, the book covers all aspects of application development within the Spring Framework. Extensive samples within each chapter allow developers to get up to speed quickly by providing concrete references for experimentation, building a skillset that drives successful application development by exploiting the full capabilities of Java's latest advances.

The content of the book includes 13 chapters:

+ Chapter 1: POJO programming model, lightweight containers and inversion of control

+ Chapter 2: Dependency injection with spring

+ Chapter 3: Building web applications using spring MVC

+ Chapter 4: JDBC data access with spring

+ Chapter 5: Data access with JPA using spring

+ Chapter 6: Managing transactions with spring

+ Chapter 7: Test driven development with spring

+ Chapter 8: Aspect oriented programming with spring

+ Chapter 9: Spring expression language

+ Chapter 10: Caching

+ Chapter 11: Restful web services with spring

+ Chapter 12: Securing web applications with spring security

+ Chapter 13: Next stop.

Citation

Mert Calistlcan. Beginning Spring. John Wiley & Sons, 2015.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Beginning SpringData Mining Practical Machine Learning Tools and TechniquesData Mining Concepts and Techniques

Beginning Spring

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Data Mining Concepts and Techniques

QR code

Beginning Spring

Content

  • Thứ Hai, 16:21 18/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Beginning iOS programming: Building and deploying iOS applications

Thứ Hai, 16:05 18/07/2022

Auditing and assurance services

Thứ Hai, 14:21 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Advanced

Thứ Hai, 14:12 18/07/2022

Performance management (PM): Practice & Revision kit

Thứ Hai, 14:01 18/07/2022

Applying Autocad 2002: Fundamentals

Thứ Hai, 13:41 18/07/2022