Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Nội dung tập 2 gồm có 5 chương:

+ Chương 5: Cấu trúc của các mạng thời gian rời rạc

+ Chương 6: Biến đổi Fourier rời rạc và FFT

+ Chương 7: Thiết kế các mạch lọc số IIR

+ Chương 8: Thiết kế các mạch lọc số FIR

+ Chương 9: Dàn lọc số và các ứng dụng

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với MatlabGiáo trình Xử lý số tín hiệu

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 1

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Mã QR

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:03 18/02/2022