Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Cuốn sách đã tổng hợp lý luận nền tảng về quản trị chất lượng và quản trị chuỗi cung ứng và các kinh nghiệm xây dựng, triển khai mô hình quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại cá nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà

ĐHQGHN

2021

Tóm tắt

Trong bối cảnh thế kỷ 21 với xu hướng số hóa và phát triển bền vững, các doanh nghiệp trên toàn thế giới tập trung vào phát triển giá trị sản phẩm và dịch vụ, mà trong đó cốt lõi là xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững với chất lượng được cải thiện và đổi mới không ngừng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa của thế kỷ 21, quản trị chất lượng chuỗi cung ứng thường được sử dụng như là một công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp kiểm soát được vấn đề chất lượng, an toàn, rủi ro; hướng tới phát triển bền vững khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhằm nâng cao hiểu biết về quản trị kinh doanh, phục vụ cho đào tào và nghiên cứu khoa học về quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, cuốn sách Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam ra đời.

Cuốn sách đã tổng hợp lý luận nền tảng về quản trị chất lượng và quản trị chuỗi cung ứng và các kinh nghiệm xây dựng, triển khai mô hình quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại cá nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Với những nội dung được triển khai, cuốn sách hướng tới làm rõ cơ sở lý luận, các đặc điểm, mô hình/ khung phân tích quản trị chất lượng chuỗi cung ứng, kết quả và hiệu quả áp dụng quản trị chất lượng chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất chế tạo cũng như tác động của quản trị chất lượng chuỗi cung ứng với lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trích dẫn

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, ĐHQGHN, 2021.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt NamGiáo trình quản trị chất lượngNguồn nhân lực trong thời đại 4.0
Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt NamGiáo trình quản trị chất lượngNguồn nhân lực trong thời đại 4.0

Mã QR

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022