Hóa học hữu cơ 3

Nội dung cuốn sách trình bày về: Hợp chất chứa Nito; các hợp chất dị vòng; Hidrocacboxyl và gluxit; Amino Axit - Protein; hợp chất cao phân tử (Polime)

Hóa học hữu cơ 3

Đỗ Đình Răng (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Cuốn “Hoá học Hữu cơ 3” gồm 5 chương:

Chương XIII: Hợp chất chứa nitơ
Chương XIV: Các hợp chất dị vòng
Chương XV: Hidroxicacbonyl và Gluxit
Chương XVI: Amino axit – Protein
Chương XVII: Hợp chất cao phân tử Polime

Mỗi chương chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

Trích dẫn

Đỗ Đình Răng (Ch.b). Hóa học hữu cơ 3, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ 3Physical ChemistryChemistry and technology of flavors and fragrances

Hóa học hữu cơ 3

Physical Chemistry

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Mã QR

Hóa học hữu cơ 3

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:32 06/07/2021