Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Tổng quan về chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, các nhân tố chuỗi cung ứng, quản trị vận tải hàng hóa, kho bãi, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu mua

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Thúy Giang (Ch.b)

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Tổng quan về chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, các nhân tố chuỗi cung ứng, quản trị vận tải hàng hóa, kho bãi, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 9 chương :

+ Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng.

+ Chương 2: Hoạt động Logistics và giá trị khách hàng.

+ Chương 3: Các nhân tố trong chuỗi cung ứng.

+ Chương 4: Quản trị vận tải hàng hóa.

+ Chương 5: Kho bãi và quản trị tồn kho.

+ Chương 6: Chuỗi cung ứng tinh gọn và 6 Sigma.

+ Chương 7: Thiết kế mạng lưới.

+ Chương 8: Thu mua và chiến lược thu mua.

+ Chương 9: Chuỗi cung ứng bền vững và tương lai của chuỗi cung ứng

Trích dẫn

Huỳnh Thúy Giang (ch.b). Giáo trình chuỗi cung ứng. Đại học QG Tp. Hồ Chí Minh, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình kinh tế đầu tư
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:15 17/02/2022