Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Cuốn sách trình bày các khái niệm về môi trường; các phương pháp xử lý khí thải; xử lý Aerosol; xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ; xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ; xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác; sự phát tán chất thải vào khí quyển; một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế; các khái niệm cơ bản về nước; tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học; xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt; một số công nghệ xử lý nước thải; các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp; xử lý chất thải rắn vô cơ; xử lý chất thải rắn hữu cơ; tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải.

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

Nxb. Xây dựng

2018

Tóm tắt

Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp của tác giả Nguyễn Văn Phước chủ yếu tập trung vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các loại chất thải phát sinh do các hoạt động công nghiệp.

Trọng tâm của Cuốn Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp là các khái niệm về môi trường. Từ đó, đưa ra các phương pháp: Xử lý khí thải, xử lý earosol, xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ, xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác, sự phát tán chất thải vào khí quyển, tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước, xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý, xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh, xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt, các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp, xử lý chất thải rắn vô cơ, …

Trong đó, Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp nêu rõ về cơ sở lý thuyết của các công nghệ xử lý chất thải công nghiệp dạng khí, dạng rắn và dạng lỏng. Mô tả rõ từng phương pháp xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn quy trình. Kết hợp với phân tích một số công trình xử lý chất thải công nghiệp trong thực tế.

Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp mang tính thực tế cao. Đây là một trong những cuốn sách căn bản về kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp được tìm kiếm nhiều nhất. Và cũng là nguồn cảm hứng cho việc nghiên cứu mô hình xử lý chất thải công nghiệp sau này.

Nội dung của giáo trình gồm có 3 phần:

+ Phần một: Xử lý khí thải công nghiệp

+ Phần hai: Xử lý nước thải công nghiệp

+ Phần ba: Xử lý chất thải rắn công nghiệp.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng. Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp, Nxb. Xây dựng, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:19 28/03/2022