Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3

Cuốn sách GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – QUYỂN 3 (đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế đô Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3

Đặng Ngọc Vàng (Ch.b)

Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống các kiến thức căn bản bao gồm 9 chương:

+ Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

+ Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ

+ Chương 3: Kế toán thuế

+ Chương 4: Báo cáo tình hình tài chính

+ Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động

+ Chương 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Chương 7: Bản thuyết minh bảo cáo tài chính.

+ Chương 8: Sai sót trong kế toãn, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kế thúc kỳ kế toán năm

+ Chương 9: Tổ chức công tác kế toán

Trích dẫn

Đặng Ngọc Vàng (Ch.b). Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3. Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán quốc tếGiáo trình kế toán quản trị
Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán quốc tếGiáo trình kế toán quản trị

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:49 23/05/2022