Giáo trình kế toán quản trị

Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.)[1] Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.

Giáo trình kế toán quản trị

Nguyễn Minh Phương

Tài chính

2004

Tóm tắt

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
+ Chương 1: Giới thiệu chung về kế toán quản trị
+ Chương 2: Phân loại chi phí, các loại giá phí
+ Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí
+ Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện

+ Chương 5: Các trung tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận
+ Chương 6: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng và lợi nhuận
+ Chương 7: Lập dự toán ngân sách hoạt động kinh doanh
+ Chương 8: Thông tin của kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn
+ Chương 9: Thông tin kế toán quản cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn
+ Chương 10: Phân tích báo cáo tài chính

Trích dẫn

Nguyễn Minh Phương. Giáo trình kế toán quản trị. Tài chính, 2004

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trịKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế
Giáo trình kế toán quản trịKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:03 23/05/2022