Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

The ACCA Financial Reporting Study Text will teach you about preparing, analysing, and interpreting financial statements

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

The Association of Chartered Certified Accounttants

Kaplan Publisshing

2019

Abstract

The ACCA Financial Reporting Study Text will teach you about preparing, analysing, and interpreting financial statements.

You’ll also gain a thorough understanding of accounting standards. The Study Text includes knowledge check tests to help reinforce your knowledge, exam guidance from ACCA, and official past papers to give you exam practice. Our Study Text is ACCA approved, so you can be sure the material fully covers the syllabus.

Citation

The Association of Chartered Certified Accounttants. Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings, Kaplan Publisshing, 2019.

(Nguồn Kaplanpublishing-co-uk.tranlate.goog.)

Collection

Ngành Kiểm toán (7340302)

Related document

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

QR code

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

Content

  • Thứ Sáu, 14:41 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Thứ Sáu, 14:03 11/02/2022

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Thứ Sáu, 13:46 11/02/2022

Lập trình hệ thống nhúng

Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022