Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

The ACCA Financial Reporting Study Text will teach you about preparing, analysing, and interpreting financial statements

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

The Association of Chartered Certified Accounttants

Kaplan Publisshing

2019

Abstract

The ACCA Financial Reporting Study Text will teach you about preparing, analysing, and interpreting financial statements.

You’ll also gain a thorough understanding of accounting standards. The Study Text includes knowledge check tests to help reinforce your knowledge, exam guidance from ACCA, and official past papers to give you exam practice. Our Study Text is ACCA approved, so you can be sure the material fully covers the syllabus.

Citation

The Association of Chartered Certified Accounttants. Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings, Kaplan Publisshing, 2019.

(Nguồn Kaplanpublishing-co-uk.tranlate.goog.)

Collection

Ngành Kiểm toán (7340302)

Related document

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

QR code

Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittings

Content

  • Thứ Sáu, 14:41 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 1: Hệ tuyến tính

Thứ Sáu, 14:03 11/02/2022

Financial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Thứ Sáu, 13:46 11/02/2022

Lập trình hệ thống nhúng

Thứ Sáu, 13:27 11/02/2022

Cornerstones of Cost Managemen

Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Video giới thiệu