Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Trình bày Kỹ thuật sản xuất Tio2 từ Ilmenit; Kỹ thuật sản xuất oxiden crom từ quặng cromic; Kỹ thuật sản xuất một số Pigment;

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Ngô Văn Cờ

Nxb. Đh Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

2008

Tóm tắt

Các hợp chất màu vô cơ (pigment vô cơ) có vai trò rất quan trọng trong công nghệ sản xuất gốm sứ, thủy tinh, composite, xây dựng và nhiều ngành công nghiệp khác. Cuốn sách “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẤT MÀU VÔ CƠ” trình bày một số kiến thức tổng quát về màu sắc, pigment cũng như đi vào cụ thể một số quy trình công nghệ sản xuất pigment điển hình, giúp các sinh viên không chỉ chuyên ngành Vô cơ mà còn giúp sinh viên các ngành khác có một nền kiến thức ban đầu để có thể đi vào sản xuất thực tế cũng như nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.

Nội dung gồm:

+ Phần 1 Đại cương về màu sắc và chất màu

+ Chương 1 Mở đầu

+ Chương 2 Dại cương về lý thuyết màu sắc

+ Chương 3 Các hệ thống so sánh màu sắc

+ Phần 2 Sản xuất pigment vô cơ

+ Chương 4 Các phương pháp sản xuất pigment

+ Chương 5 Kỹ thuật sản xuất TiO2 từ ilmenit

+ Chương 6 Kỹ thuật sản xuất oxide crom từ quặng cromic

+ Chương 7 Kỹ thuật sản xuất một số pigment

Trích dẫn

Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Ngô Văn Cờ. Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ, Nxb. Đh Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơHandbook of Green Chemistry and TechnologyKỹ thuật sản xuất dược phẩm

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Handbook of Green Chemistry and TechnologyKỹ thuật sản xuất dược phẩm

Mã QR

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:25 22/06/2022