College accounting : Chapters 1-24

With the addition of McGraw-Hill’s Connect Accounting, the new edition includes more technology support than ever before.

College accounting : Chapters 1-24

Price, John Ellis

McGraw -Hill

2011

Abstract

Overview: Price/Haddock/Farina has been a long-time market leader because of its readability and relevance.

The book includes many real-world examples, high-interest problems and activities, in-text help and practice, and classroom-tested dynamic pedagogy.

With the addition of McGraw-Hill’s Connect Accounting, the new edition includes more technology support than ever before.

Citation

Price, John Ellis. College accounting : Chapters 1-24. McGraw -Hill, 2011

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

College accounting: Chapters 1-24Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính
College accounting : Chapters 1-24Bước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính

QR code

College accounting : Chapters 1-24

Content

  • Thứ Năm, 09:19 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Brakrupfcy and Insolvency Taxation

Thứ Năm, 09:07 21/07/2022

Bài tập tự kiểm tra trình độ tiếng Anh Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên và người tự học tiếng Anh

Thứ Năm, 08:47 21/07/2022

Analysis for Financial Management

Thứ Năm, 08:42 21/07/2022

Accounting : Text and cases

Thứ Năm, 08:32 21/07/2022

Accounting for derivatives and hedging

Thứ Năm, 08:12 21/07/2022

Video giới thiệu