A guide to MATLAB for beginners and experienced users

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Hunt, Brian R., Lipsman, Ronald L., Rosenberg, Jonathan M.

Cambridge University Press

2001

Abstract

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

Written for MATLAB 7 it can also be used with earlier (and later) versions of MATLAB.This book teaches how to graph functions, solve equations, manipulate images, and much more. It contains explicit instructions for using MATLAB's companion software, Simulink, which allows graphical models to be built for dynamical systems.

MATLAB's new "publish" feature is discussed, which allows mathematical computations to be combined with text and graphics, to produce polished, integrated, interactive documents.

Citation

Hunt, Brian R., Ronald L. Lipsman, and Jonathan M. Rosenberg. A guide to MATLAB: for beginners and experienced users. Cambridge university press, 2001.

Collection

Công nghệ ô tô,

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle
A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle

QR code

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Content

  • Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021