A guide to MATLAB for beginners and experienced users

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Hunt, Brian R., Lipsman, Ronald L., Rosenberg, Jonathan M.

Cambridge University Press

2001

Abstract

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

Written for MATLAB 7 it can also be used with earlier (and later) versions of MATLAB.This book teaches how to graph functions, solve equations, manipulate images, and much more. It contains explicit instructions for using MATLAB's companion software, Simulink, which allows graphical models to be built for dynamical systems.

MATLAB's new "publish" feature is discussed, which allows mathematical computations to be combined with text and graphics, to produce polished, integrated, interactive documents.

Citation

Hunt, Brian R., Ronald L. Lipsman, and Jonathan M. Rosenberg. A guide to MATLAB: for beginners and experienced users. Cambridge university press, 2001.

Collection

Công nghệ ô tô,

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle
A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle

QR code

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Content

  • Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Video giới thiệu