Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Phản ứng in trong dung dịch nước; phương pháp nghiên cứu tính chất các ion trong dung dịch; các cation kim loại kiềm; các cation kim loại kiềm thổ; các cation kim loại tạo được muối clorua; các cation kim loại tạo được hidroxit tan trong NaOH dư; các cation tạo được hidroxit tan trong môi trường amoniac dư...

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Nguyễn Tinh Dung

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1. Phản ứng Ion Trong dung dịch nước

+ Chương 2. Phương pháp nghiên cứu tính chất Ion trong dung dịch

+ Chương 3. Các Cation kim loại kiềm (Nhóm cation I)

+ Chương 4. Các Cation kim lọai kiềm thổ (Nhóm Cation II)

+ Chương 5. Các Cation kim lọai tạo được muối Clorua ít tan (Nhóm Cation III)

+ Chương 6. Các Cation lim lọai tạo được Hiđroxit tan trong NaOH dư (Nhóm Cation IV)

+ Chương 7. Các Cation tạo được Hiđroxit tan trong NaOH dư (Nhóm Catiion V)

+ Chương 8. Các Cation tạo Hiđroxit ít tan trong kiềm dư và trong dung dịch Amoniac (Nhóm Cation VI)

+ Chương 9. Các Anion của các Halogen

+ Chương 10. Các Anion của lưu huỳnh

+ Chương 11. Các Anion của Nitơ , Photpho và Asen

+ Chương 12. Các Anion của Cacbon và Silic

+ Chương 13. Các Anion của Bo

+ Chương 14. Hướng dẫn thực hành về phản ứng của các anion

+ Chương 15. Phân tích một chất chưa biết

Trong mỗi chương đều có phần mở đầu nêu yêu cầu và trọng tâm của chương, trong mỗi chương đều cho nhiều ví dụ có lời giải tỉ mỉ để minh họa, vì vậy các bài tập ở cuối mỗi chương là những bài tập minh họa kiến thức cơ bản giúp cho việc lập đề cương thực nghiệm, hệ thống hóa và tập vận dụng kiến thức khi làm thực nghiệm.

Trích dẫn

Nguyễn Tinh Dung. Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nướcCâu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)Cấp thoát nước

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Cấp thoát nước

Mã QR

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:38 07/07/2021