V.I Lênin toàn tập Tập 14

Tập 14 nội dung chính gồm: chiến tranh du kích, đẳng dân chủ - xã hội và những hiệp nghị tuyển cử tình hình chính trị và những nhiệm vụ của giai cấp công nhân, các thái độ như thế nào đối với cuộc bầu cử Đu – ma.

V.I Lênin toàn tập Tập 14

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ CHí Minh là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tập 14 nội dung chính gồm: chiến tranh du kích, đẳng dân chủ - xã hội và những hiệp nghị tuyển cử tình hình chính trị và những nhiệm vụ của giai cấp công nhân, các thái độ như thế nào đối với cuộc bầu cử Đu – ma.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Trích dẫn

Chính trị Quốc gia. V.I Lênin toàn tập Tập 14, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I. Lênin toàn tập Tập 14Những nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức
V.I. Lênin toàn tập Tập 14Những nội dung cơ bản của triết học Mác - LêninLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Mã QR

V.I. Lênin toàn tập Tập 14

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:01 31/10/2022