Hóa học hữu cơ Tập 1

Hóa học hữu cơ Tập 1 trình bày về Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực; Acid và Base ALKAN và hóa học lập thể của chúng; Cycloalkan và hóa học lập thể của chúng; Tổng quan về phản ứng hữu cơ; Alken phản ứng và tổng hợp; ALkyn tổng hợp hữu cơ; Hóa học lập thể ở trung tâm tứ diện; Các Alkyl Halide; Phản ứng của các Alkyl Halide; Phương pháp xác định cấu trúc.

Hóa học hữu cơ Tập 1

Nguyễn Đình Thành

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm, in đậm - nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà.

Cuốn sách được chia thành ba tập, với bổ cục như sau:

Tập 1 gồm 14 chương:

+ Chương 1. Cẩu trúc và liên kết

+ Chương 2. Các liên kết cộng hoá trị phân cực. Acid và base

+ Chương 3. Alkan và hoá học lập thể của chúng

+ Chương 4. Cyclo alkan và hoá học lập thể của chủng

+ Chương 5. Tổng quan về phản ứng hữu cơ

+ Chương 6. Alken: cấu trúc và khả năng phản úng

+ Chương 7. Alken: phản ứng và tổng hợp

+ Chương 8. Alkyn. Tổng hợp hữu cơ

+ Chương 9. Hoá học lập thể ở trung tâm tứ diện

+ Chương 10. Các alkyl halide

+ Chương 11. Phản ứng của các alkyl halide: sự thế và sự tách nucleophil

+ Chương 12. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ khối lượng và phổ hồng ngoại.

+ Chương 13. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ cộng hưởng từ nhân

+ Chương 14. Hợp chất liên hợp và phổ tử ngoại

Trích dẫn

Nguyễn Đình Thành. Hóa học hữu cơ Tập 1, Nxb. KHKT, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ Tập 1Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)Giáo trình hóa phân tích

Hóa học hữu cơ Tập 1

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)Giáo trình hóa phân tích

Mã QR

Hóa học hữu cơ Tập 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:48 30/03/2022