Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa

Tài liệu giới thiệu các nội dung cơ bản sau: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng trong thời đại toàn cầu hóa; lý thuyết về hành vi mua của người tiêu dùng đối với hàng nội, hàng ngoại; thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam và thực trạng tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại của dân cư thành thị Việt Nam; kết quả nghiên cứu hành vi mua thực phẩm dành cho trẻ em sản xuất trong nước của người tiêu dùng Việt Nam; kinh nghiệm vận động người dân ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước của một số Quốc gia trên thế giới

Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa

Trương Đình Chiến

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Trình bày những vấn đề cơ bản về hành vi người tiêu dùng trong thời đại toàn cầu hóa; về đặc điểm thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam trong những năm đầu tíiế kỷ XXI; về hành vi mua của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng nội địa... Cụ thể:- Trình bày các vấn đề cữ bẩiì về lý llìuyêì hầnh vi người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu và giải thích hành vi, các yếu tố chi phối đến hành vi người tiêu dùng.Trình bày những vấn đề lý thuyết, đặc biệt là những cách tiếp cận mới về hành vi mua và tiêu dùng hàng nội, hàng ngoại. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng nội so với hàng ngoại phù họp với bối cảnh thị trường Việt Nam.Trình bày các kết quả nghiên cứu về các yếu tố bên trong và bên ngoài của ngưòi tiêu dùng ảnh hưởng đến hành vi mua hàng nội. Xác định các yếu tố thúc đẩy và các yếu tố rào cản hành vi mua hàng nội của người Việt Nam.

Đánh giá thực trạng thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam nói chung và tình hình tiêu dùng hàng nội so với hàng ngoại trên thị trường, đặc biệt là của dân cư thành thị Việt Nam đối với một số mặt hàng.

Trình bày về chiều hướng và mức độ tác động của các yếu tô' đến hành vi mua hàng nội của dân cư đô thị Việt Nam.

Các yếu tố tác động bao gồm: các yếu tố tâm lý nội tại của người tiêu dùng; các yếu tố môi trường bên ngoài; hoạt động marketing của các doanh nghiệp; phong trào và các chương trình vận động người Việt Nam (dùng hàng Việt Nam).

Trình bày về hệ thống quan điểm, chiến lược và biện pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng nội địa để tác động vào hành vi người tiêu dùng thành thị nhằm hướng sự lựa chọn, mua vào những mặt hàng sản xuất trong nước.

Trình bày về chiến lược, chương trình và chính sách quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước để định hướng tiêu dùng hàng nội cho người dân thành thị Việt Nam nói riêng và nguời dân Việt Nam nói chung.

Đánh giá thành công và hạn chế của cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt trên góc nhìn là cuộc vận động này đã và đang làm thay đổi hành vi mua của người Việt Nam như thế nào

Trích dẫn

Trương Đình Chiến. Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa, Giáo dục Việt Nam, 2015

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaLãnh đạo doanh nghiệp Việt NamMarketing căn bản
Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaLãnh đạo doanh nghiệp Việt NamMarketing căn bản

Mã QR

Hành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:44 09/05/2022