Giáo trình triết học Mác – Lênin

Giáo trình trình bày khái niệm về lịch sử triết học trước Mác. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin; Vật chất và ý thức; Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức; Xã hội và tự nhiên; Hình thái kinh tế - xã hội; Giai cấp và đấu tranh giai cấp – giai cấp, dân tộc, nhân loại

Giáo trình triết học Mác – Lênin

Bộ Giáo dục đào tạo

Chính trị Quốc gia

2002

Tóm tắt

Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại Công văn số 3327/TB/TTVH ngày 16/2/2002, sau khi được cấp trên thẩm định, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị gia xuất bản “Giáo trình Triết học Mác – Lê nin” dùng cho các trường cao đẳng theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách gồm 15 chương:

. Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

. Chương 2: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác

. Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác – Lê nin

. Chương 4: Vật chất và ý thức

. Chương 5: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

. Chương 6: Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

. Chương 7: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

. Chương 8: Lý luận nhận thức

. Chương 9: Xã hội và tự nhiên

. Chương 10: Hình thái kinh tế - xã hội

. Chương 11: Giai cấp và đấu tranh giai cấp – giai cấp, dân tộc, nhân loại

. Chương 12: Nhà nước và cách mạng xã hội

. Chương 13: Ý thức xã hội

. Chương 14: Vấn đề con người trong triết học Mác – Lê nin

. Chương 15: Một số trào lưu triết học phương Tây

Trích dẫn

Bộ Giáo dục đào tạo.Giáo trình triết học Mác – Lênin.Chính trị Quốc gia, 2002.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình triết học Mác - LêninGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình triết học Mác - Lênin
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương

Mã QR

Giáo trình triết học Mác - Lênin

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:22 22/02/2022