Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Giáo trình lý thuyết thống kê nhằm phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, sinh viên ngành thống kê và sinh viên của tất cả các ngành khác ở các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học kinh tế quốc dân nói riêng, các trường kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung và là tài liệu tham khảo cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực thống kê.

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Trần Thị Kim Thu (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2016

Tóm tắt

Giáo trình lý thuyết thống kê nhằm phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, sinh viên ngành thống kê và sinh viên của tất cả các ngành khác ở các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học kinh tế quốc dân nói riêng, các trường kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung và là tài liệu tham khảo cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực thống kê.

Giáo trình gồm 16 chương:

- Chương 1: Những vế đề chung về thống kê học

- Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

- Chương 3: Trình bày dữ liệu thống kê

- Chương 4: nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

- Chương 5: Điều tra chọn mẫu

- Chương 6: Ước lượng trung bình và tỷ lệ

- Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê

- Chương 8: Kiểm định 2 tổng thể chung

- Chương 9: Kiểm định nhiều tổng thể chung

- Chương 10: Kiểm định phi tham số

- Chương 11: Hồi quy – Tương quan đơn

- Chương 12: Hồi quy tương quan bội

- Chương 13: Dãy số thời gian và dự đoán

- Chương 14: Chỉ số

- Chương 15: phương pháp thống kê trong kiểm soát chất lượng

- Chương 16: Lý thuyết quyết định

Trích dẫn

Trần Thị Kim Thu (Ch.b). Giáo trình lý thuyết thống kê . ĐH Kinh tế quốc dân, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)Quản trị học Phong cách PR chuyên nghiệp Public Relation
Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)Quản trị học Phong cách PR chuyên nghiệp Public Relation

Mã QR

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:12 22/04/2022