Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo trình gồm các nội dung chính: Đảng ra đời và lãnh đạo giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2017)

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hội đồng Trung ương

Chính trị Quốc gia – Sự thật

2018

Tóm tắt

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất trong hệ thống trường Đảng và Nhà nước, Hội đồng Trung Ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản sửa chữa, bổ sung “Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Giáo trình gồm ba phần:

. Phần thứ nhất: Đảng ra đời và lãnh đạo giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930-1945)

. Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975)

. Phần thứ ba: Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2017)

Giáo trình đóng vai trò là khung định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Giáo trình được nghiệm thu và xuất bản lần đầu năm 2000.

Trích dẫn

Hội đồng Trung ương.Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2018.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt NamGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt NamGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Mã QR

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Năm, 07:54 24/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Đinh Văn Đáng)

Thứ Tư, 15:54 23/02/2022

Giáo trình tài chính tiền tệ (Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Thứ Tư, 14:44 23/02/2022

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Thứ Tư, 14:31 23/02/2022

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Video giới thiệu