Giáo trình kinh tế phát triển

Cùng với những diễn biến sinh động và ngày càng phức tạp của đời sống kinh tế, xã hội, các lý thuyết kinh tế phát triển cũng không ngừng được hoàn thiện nhằm giải thích được tính chất sinh động và khác biệt về hiện tượng tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi các tính chất và nội dung xã hội cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Tất cả đã làm cho kinh tế phát triển, với mục tiêu và tôn chỉ là tìm ra nguyên lý phát triển kinh tế cho các nước đang phát triển vẫn luôn là lĩnh vực tương đối mới mẻ.

Giáo trình kinh tế phát triển

Ngô Thắng Lợi (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Khối lượng kiến thức của giáo trình được chìa thành các phần như sau:

Phần A: Lý luận chung về phát triển kinh tế. Phần này bao gồm mở đầu: giới thiệu môn học, đối tượng xử lý của môn học, bản chất, nội hàm của phát triển kinh tế, đi sâu cụ thể vào trình bày nội dung, các mô hình, xu thế vận động và kỹ thuật đánh giá các khía cạnh của phát triển kinh tế, các chính sách vận dụng đối với các nước đang phát triển để thực hiện các nội dung phát triển kinh tế và liên hệ các khía cạnh này ở Việt Nam hiện nay.

Phần B: Dân số, lao động và các vấn đề xã hội. Phần này đề cập đến các vấn đề về dân số, lao động – việc làm, giáo dục, sức khỏe trong quá trình phát triển kinh tế, bao gồm vai trò, nội dung xu thế vận động, hệ thống chính sách vận dụng cho các nước đang phát triển và tổng quan thực trạng, định hướng phát triển ở Việt Nam đối với từng vấn đề đặt ra.

Phần C: Tài chính trong phát triển kinh tế. Phần này đề cập đến tiết kiệm – đầu tư, nợ nước ngoài ở các nước đang phát triển, hệ thống chính sách tài chính quốc gia, và liên hệ những vấn đề này ở Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

Phần D: Sản xuất, thương mại và phát triển bền vững. Phần này đề cập đến nội dung và các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và nghiệp hóa, ngoại thương và cán cân thanh toán quốc tế, phát triển bền vững. Các khía cạnh về Việt Nam đối với từng vấn đề nói trên cũng được trình bày trong mỗi chương.

Trích dẫn

Ngô Thắng Lợi (Ch.b). Giáo trình kinh tế phát triển. ĐH Kinh tế quốc dân, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế phát triểnĐầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamBài tập quản trị chiến lược
Giáo trình kinh tế phát triểnĐầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt NamBài tập quản trị chiến lược

Mã QR

Giáo trình kinh tế phát triển

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:29 31/03/2022