Giáo trình hóa học xanh

Giáo trình hóa học xanh giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh, hóa học xanh với xúc tác có thể thu hồi và tái sử dụng. Hóa học xanh với dung môi xanh là chất lỏng ion, hóa học xanh với dung môi xanh là môi trường chứa nước, là CO2 siêu tới hạn...

Giáo trình hóa học xanh

Phan Thanh Sơn Nam

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2020

Tóm tắt

Hóa học xanh (Green chemistry) ngày nay được thừa nhận là xu thế tất yếu của ngành hóa học và kỹ thuật hóa học. Hàng năm, có hàng ngàn công trình khoa học về nhiều hướng nghiên cứu khác nhau của lĩnh vực hóa học xanh được công bố trên các tạp chí hóa học quốc tế chuyên ngành có uy tín. Đặc biệt, giải Nobel Hóa học năm 2005 trao tặng cho ba nhà hóa học Yves Chauvin (Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, France), Robert H. Grubbs (California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA) và Richard R. Schrock (Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA) cũng về những đóng góp quan trọng của họ cho lĩnh vực Hóa học xanh. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về hóa học xanh chưa được quan tâm đúng mức và mới ở giai đoạn bắt đầu.

Nội dung Giáo trình hóa học xanh gồm 5 chương:

+ Chương mở đầu Giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh
+ Chương 1 Hóa học xanh với xúc tác có thể thu hồi và tái sử dụng
+ Chương 2 Hóa học xanh với dung môi xanh là chất lỏng ion
+ Chương 3 Hóa học xanh với dung môi xanh là môi trường chứa nước
+ Chương 4 Hóa học xanh với dung môi xanh là CO2 siêu tới hạn
+ Chương 5 Hóa học xanh với thiết bị là các hệ thống micro reactor.

Trích dẫn

Phan Thanh Sơn Nam. Giáo trình hóa học xanh, ĐHQG Tp. HCM , 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa học xanhDược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình hóa học xanh

Dược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình hóa học xanh

Nội dung

  • Thứ Bảy, 17:49 26/03/2022