Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung đề cập đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954); đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.

Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Lan (ch.b)

Thống kê

2017

Tóm tắt

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tiến hành biên soạn giáo trình “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” (dành cho sinh viên đại học , cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin)

Giáo trình gồm 7 chương:

. Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

. Chương 2: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

. Chương 3: Đường lối công nghiệp hóa

. Chương 4: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

. Chương 5: Đường lối xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị

. Chương 6: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

. Chương 7: Đường lối đối ngoại.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lan (ch.b).Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Thống kê,2017

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninGiáo trình triết học Mác - Lênin
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninGiáo trình triết học Mác - Lênin

Mã QR

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:05 24/02/2022