Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Giáo trình trình bày các nội dung về: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa mác_Lênin về chủ nghĩa xã hội

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị Quốc gia

2018

Tóm tắt

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương từ năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường đại học và cao đẳng trong cả nước gồm 5 bộ môn: Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ giáo trình đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên – đội ngũ trí thức trẻ của nước nhà; đào tạo nguồn nhân lực, tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin ( dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, TS. Phạm Văn Sinh và GS.TS Phạm Quang Phan đồng chủ biên đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên.

Giáo trình gồm 3 phần:

. Phần thứ nhất: Thế giới quan, phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác – Lênin

. Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa

. Phần thứ ba: Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

Trích dẫn

Bộ Giáo dục và Đào tạo.Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.Chính trị Quốc gia, 2018.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin Giáo trình triết học Mác - LêninNhững nguyên lý triết học
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin Giáo trình triết học Mác - LêninNhững nguyên lý triết học

Mã QR

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:40 23/02/2022