Những nguyên lý triết học

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản: Khái luận triết học, thế giới quan khoa học duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học biện chứng duy vật, triết học xã hội

Những nguyên lý triết học

Nguyễn Thế Nghĩa

Chính trị Quốc gia – Sự thật

2014

Tóm tắt

Để góp phần phổ biến tri thức triết học, nhất là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, tác giả Nguyễn Thế Nghĩa đã thực hiện công trình nghiên cứu và biên soạn cuốn sách: “Những nguyên lý triết học”. Cuốn sách được bố cục theo các phần, các chương chuyên khảo, được sắp xếp theo logic bên trong của bản thân tri thức triết học, đồng thời nó cũng phản ánh logic phát triển nội tại của bản thân hiện thực.

Cuốn sách gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Khái luận triết học

Phần thứ hai: Thế giới quan khoa học duy vật biện chứng

Phần thứ ba: Phương pháp luận khoa học biện chứng duy vật

Phần thứ tư: Triết học xã hội

Trích dẫn

Nguyễn Thế Nghĩa. Những nguyên lý triết học. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Những nguyên lý triết họcGiáo trình triết học Mác - LêninGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Những nguyên lý triết học
Giáo trình triết học Mác - LêninGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã QR

Những nguyên lý triết học

Nội dung

  • Thứ Ba, 19:58 22/02/2022