Consecutive Interpreting: A Short Course

Introduction; Presentation; Consecutive without notes; Analysis; Preparation and practice; Note-taking; noting less; Reformulation; Effort managemnet in consecutive; Advanced presentation; advanced analysis; advanced preparation; Protocol and praticalities; Digitally assisted consecutive

Consecutive Interpreting: A Short Course

Andrew Gillies

Routledge

2019

Abstract

Consecutive Interpreting: A Short Course provides a step-by-step guide to consecutive interpreting. This user-friendly coursebook tackles key skills such as presentation, analysis, note-taking and reformulation, as well as advanced market-related skills such as preparation for assignments, protocol and practical tips for working interpreters. Each chapter provides examples of the skill, as well as a variety of exercises to learn the skill both in isolation and then in combination with other skills.Including model answers, a glossary of terms and further reading suggestions, this is the essential coursebook for all students of consecutive interpreting as well as for interpreter-trainers looking for innovative ways of teaching consecutive interpreting.

"This book is useful for both those who are studying interpreting as well as those who are in charge of interpreting education. ... As a guidebook for sequential interpreting based on the experience of sequential interpreting as of 2019, based on many years of experience, this book is very valuable and can be recommended."

Citation

Andrew Gillies. Consecutive Interpreting : A Short Course. Routledge, 2019.

Collection

Ngoại Ngữ

Related document

Consecutive Interpreting : A Short CourseNew toeic 4n4 860 levelToeic Writing
Consecutive Interpreting : A Short CourseNew toeic 4n4 860 levelToeic Writing

QR code

Consecutive Interpreting : A Short Course

Content

  • Thứ Tư, 10:40 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Tư, 09:59 19/05/2021

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Video giới thiệu