Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Nội dung cuốn sách gồm: định hướng chính trị: những vấn đề lý luận và thực tiễn; định hướng chính trị đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam; định hướng chính trị đối với đổi mới chính trị của Việt Nam; định hướng chính trị đối với sự phát triển xã hội của Việt Nam; định hướng chính trị đối với sự phát triển văn hóa của Việt Nam; đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong việc thực hiện định hướng chính trị ở Việt Nam.

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Phạm Văn Đức(Ch.b)

Khoa học xã hội

2014

Tóm tắt

Đinh hướng chính trị đối với sự phát triển của đất nước luôn là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, định hướng chính trị cho sự phát triển của đất nước là toàn bộ chủ trương, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam với tư cách là Đảng cầm quyền.

Trong bối cảnh hiện nay, định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới hiện thực hóa từng bước vững chắc mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ , văn minh”.

Nội dung cuốn sách gồm: định hướng chính trị: những vấn đề lý luận và thực tiễn; định hướng chính trị đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam; định hướng chính trị đối với đổi mới chính trị của Việt Nam; định hướng chính trị đối với sự phát triển xã hội của Việt Nam; định hướng chính trị đối với sự phát triển văn hóa của Việt Nam; đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong việc thực hiện định hướng chính trị ở Việt Nam; Những quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giữ vững và phát triển định hướng chính trị của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Trích dẫn

Phạm Văn Đức. Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020. Khoa học xã hội, 2014.

Bộ sưu tập

Chính trị

Tài liệu liên quan

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020
Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Mã QR

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Automotive technology: A systems approach

Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Basic electronics theory and practice

Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Video giới thiệu