Basic electronics theory and practice

This book is an introduction appropriate for both the student and hobbyist to the theory and practice of electronics including advances in microcontrollers, sensors, and wireless communication

Basic electronics theory and practice

Westcott,Sean, Westcott,Jean Riescher

SpringeMercury learning and information LLCr

2018

Abstract

This book is an introduction appropriate for both the student and hobbyist to the theory and practice of electronics including advances in microcontrollers, sensors, and wireless communication. Each chapter contains a brief lab to demonstrate the topic covered then moving onto the final part which combines the knowledge mastered by building a programmable robot.

The companion disc has videos of the labs, soldering skills and code samples for programming of the robot. Covering both the theory and its practical application, this text leads the reader through introductory understanding of the science underlying electronics, building basic circuits, learning the roles of the components, the application of digital theory and the possibilities for innovation by combining sensors, motors, and microcontrollers. Each chapter contains a brief lab to demonstrate the topic covered then moving onto the final part which combines the knowledge mastered by building a programmable robot.

The book includes appendices on Mathematics for Electronics, A Timeline of Electronics Innovation, Careers in Electronics, and a Glossary.

Citation

Westcott, Sean, and Jean Riescher Westcott. Basic Electronics: Theory and Practice. Stylus Publishing, LLC, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Basic electronics theory and practiceAutomotive control systemsAutomobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

Basic electronics theory and practice

Automotive control systemsAutomobile electrical and electronic systems: Automotive technology: Vehicle maintenance and repair. Fourth edition

QR code

Basic electronics theory and practice

Content

  • Thứ Tư, 08:46 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Thứ Tư, 08:43 19/05/2021

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Thứ Tư, 08:31 19/05/2021

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Thứ Tư, 01:18 19/05/2021

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự.

Thứ Tư, 01:09 19/05/2021

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 00:49 19/05/2021

Video giới thiệu