The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

This book takes the mystery out of couture techniques which many dressmakers assume are either extremely difficult, or only for the professional fashion designers

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Lynda Maynard

Black Publishers

2010

Abstract

This book takes the mystery out of couture techniques which many dressmakers assume are either extremely difficult, or only for the professional fashion designers. Dressmaker's Handbook shows that these skills can easily be acquired thanks to clear instructions in simple, step-by-step stages.

Containing a complete guide to the fabrics suited to each technique and insider secrets from professional dressmakers, the book also includes catch-up panels and refresher notes for novices. The book is divided into 3 sections: couture bindings and finishes, designer underpinnings and finishing touches.

Overall a book of fascinating techniques to take any sewing enthusiast to new levels of skill, enjoyment and confidence.

Citation

Lynda Maynard. The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results, Black Publishers, 2010

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional resultsNew Product Development in Textiles: Innovation and ProductionSmart Clothing: Technology and Applications

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

New Product Development in Textiles: Innovation and Production

Smart Clothing: Technology and Applications

QR code

The Dressmaker's handbook of couture sewing techniques: Essential step by step techniques for professional results

Content

  • Thứ Tư, 09:57 19/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Định hướng chính trị cho sự phát triển của Việt Nam và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011-2020

Thứ Tư, 09:55 19/05/2021

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thứ Tư, 08:59 19/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 08:58 19/05/2021

Engineering Your Future: a comprehensive introduction to engineering, 9th edition

Thứ Tư, 08:49 19/05/2021

Automotive technology: A systems approach

Thứ Tư, 08:47 19/05/2021

Video giới thiệu