V.I.Lênin toàn tập Tập 48

Tập 48 gồm những thư từ của Lênin trao đổi với các cộng sự, bạn bè, người thân viết từ tháng 11/1910 đến tháng 7/1914. Đây là thời kỳ cao trào cách mạng mới, thời kỳ lớn mạnh của phong trào cách mạng Nga.

V.I.Lênin toàn tập Tập 48

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 48 gồm những thư từ của Lênin trao đổi với các cộng sự, bạn bè, người thân viết từ tháng 11/1910 đến tháng 7/1914. Đây là thời kỳ cao trào cách mạng mới, thời kỳ lớn mạnh của phong trào cách mạng Nga.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 48, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 48V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 44
V.I.Lênin toàn tập Tập 48V.I.Lênin toàn tập Tập 46V.I.Lênin toàn tập Tập 44

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 48

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:37 24/11/2022