Toán tài chính ứng dụng

Nội dung cuốn Toán tài chính ứng dụng có liên quan đến toán tài chính gồm: cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, logarit

Toán tài chính ứng dụng

Nguyễn Tấn Bình

Thống kê

2010

Tóm tăt

Nội dung cuốn Toán tài chính ứng dụng có liên quan đến toán tài chính gồm: cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, logarit nhằm: Ứng dụng tính toán chuỗi giá trị tiền tệ với lãi suất (hoặc suất chiết khấu) không đổi theo thời gian, ứng dụng vào một số phương pháp khấu hao nhanh. Ứng dụng tính toán giá trị thời gian của tiền tệ theo phương pháp lãi kép, các chỉ tiêu thẩm định dự án, dòng tiền đều, quý vốn chìm, định giá trái phiếu, cổ phiếu, mô hình chiết khấu cổ tức, bảo hiểm nhân thọ. Ứng dụng tính toán các thời hạn và lãi suất trong bài toán giá trị tiền tệ, lãi suất thị trường tiền tệ.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1: Ôn tập cơ sở toán

+ Chương 2: Lãi đơn và chiết khấu đơn

+ Chương 3: Lãi kép và chiết khấu kép

+ Chương 4: Dòng tiền đều

+ Chương 5: Quỹ vốn chìm

+ Chương 6: Trái phiếu

+ Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

+ Chương 8: Khấu hao

Trích dẫn

Nguyễn Tấn Bình. Toán tài chính ứng dụng. Thống kê, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

 Toán tài chính ứng dụngQuản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thị Việt Đức)Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Toán tài chính ứng dụng

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Mã QR

 Toán tài chính ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023