Thực hành Biên dịch hiệu quả

Bước đầu biên dịch: Biên dịch qua cấu trúc câu; sử dụng mạo từ trong bien dịch; sử dựng thì trong biên dịch; dịch câu bị động; dịch câu điều khiện; dịch câu tường thuật; sử dụng danh động từ và động từ nguyên mẫu trong biên dịch; sử dụng phân từ trong biên dịch; sử dụng liên từ trong biên dịch; sử dụng cụm từ trong biên dịch. Dịch ý: Biên dịch với từ khóa, biên dịch qua chủ đề và từ khóa. Biên dịch văn chương. Dịch ca khúc. Dịch giai thoại thiền

Thực hành Biên dịch hiệu quả

Nguyễn Mạnh Thảo

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2019

Tóm tắt

“Thực hành biên dịch hiệu quả” giới thiệu phương pháp biên dịch hiệu quả, xuất phát từ nghiên cứu lý thuyết dịch và đặc biệt là kinh nghiệm giảng dạy, biên phiên dịch của tác giả. Do mục đích chính là tập trung vào thực hành kỹ năng, phần lý thuyết sẽ không được thảo luận.

Quyển sách trình bày các phương pháp thực hành biên dịch từ đơn giản đến phức tạp, vận dụng cấu trúc câu và các điểm ngữ pháp trong dịch thuật, dịch cụm từ cho đến câu phức hợp, áp dụng đảo ngữ và hình thức nhấn mạnh, biên dịch từ một đoạn văn ngắn cho đến cả một bài văn.

Nội dung của cuốn sách gồm 5 phần:

. Phần 1: Bước đầu biên dịch

. Phần 2: Dịch ý

. Phần 3: Biên dịch văn chương

. Phần 4: Dịch ca khúc

. Phần 5: Dịch giai thoại thiền

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Thảo. Thực hành Biên dịch hiệu quả.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Thực hành Biên dịch hiệu quảLuyện kỹ năng Dịch Tiếng Anh báo chíNghiên cứu dịch thuật
Thực hành Biên dịch hiệu quả
Luyện kỹ năng Dịch Tiếng Anh báo chíNghiên cứu dịch thuật

Mã QR

Thực hành Biên dịch hiệu quả

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:18 25/03/2022