Nghiên cứu dịch thuật

Cuốn sách trình bày các nội dung: Nghiên cứu dịch thuật trước thế kỷ XX; nghiên cứu dịch thuật ở thế kỷ XX; vai trò của phân tích cảnh trong dịch; vai trò của phân tích ngữ pháp dịch; vai trò của phân tích liên kết ngôn bản trong dịch; vai trò của phân tích ngữ dụng trong dịch; các kiểu ngôn bản và các loại dịch; ngôn bản khoa học và một số vấn đề liên quan đến việc dịch các ngôn bản khoa học; một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng một bản dịch

Nghiên cứu dịch thuật

Hoàng Văn Vân

Khoa học xã hội

2005

Tóm tắt

Dịch là một hoạt động có tầm quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thế giới hiện đại. Ngày nay người ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng dịch là một nghề theo đúng nghĩa của nó. Đội ngũ những người làm công tác biên phiên dịch trên thế giới và trong nước ngày càng trở nên đông đảo, bao gồm những thông dịch viên chuyên nghiệp, những thông dịch viên hành nghề tự do, những thông dịch viên kiêm nhiệm và những thông dịch viên bán thời.

Dịch thuật ngày càng được quan tâm đặc biệt do kết quả của những phát triển nhanh chóng về kinh tế, khoa học và công nghệ.

Cuốn sách “Nghiên cứu dịch thuật” của tác giả Hoàng Văn Vân dùng cho sinh viên hệ dịch, sinh viên ngoại ngữ những năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng.

Cuốn sách gồm các chương:

. Chương 1: Nghiên cứu dịch thuật trước thế kỷ XX;

.Chương 2: Nghiên cứu dịch thuật ở thế kỷ XX; v

. Chương 3: Vai trò của phân tích cảnh trong dịch;

. Chương 4: Vai trò của phân tích ngữ pháp dịch;

. Chương 5: Vai trò của phân tích liên kết ngôn bản trong dịch;

. Chương 6: Vai trò của phân tích ngữ dụng trong dịch;

.Chương 7: Các kiểu ngôn bản và các loại dịch;

.Chương 8: Ngôn bản khoa học và một số vấn đề liên quan đến việc dịch các ngôn bản khoa học;

. Chương 9: Một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng một bản dịch

Trích dẫn

Hoàng Văn Vân.Nghiên cứu dịch thuật.Khoa học xã hội, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu dịch thuậtDeveloping Tactics for ListeningPractice Tests for the PET
Nghiên cứu dịch thuật
Developing Tactics for ListeningPractice Tests for the PET

Mã QR

Nghiên cứu dịch thuật

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:39 15/03/2022