Critical thinking: A student's introduction

This book helps students bridge the gap between everyday culture and critical thinking. Its comprehensiveness allows instructors to tailor the material to their individual teaching styles, resulting in an exceptionally versatile text.

Critical thinking : A student's introduction

Gregory Bassham

McGraw Hill

2010

Abstract

This book is about the power of disciplined thinking. It's about learning tothink for yourself and being your own person. It's about the personal empow-erment and enrichment that result from learning to use your mind to its fullestpotential. In short, it's about critical thinking.Critical thinking is what a college education is all about. In many highschools, the emphasis tends to be on "lower-order thinking." Students are simplyexpected to passively absorb information and then repeat it back on tests. In col-lege, by contrast, the emphasis is on fostering "higher-order thinking": the active,intelligent evaluation of ideas and information. This doesn't mean that factualinformation and rote learning are ignored in college. But it is not the main goalof a college education to teach students what to think. The main goal is to teachstudents how to think—that is, how to become independent, self-directed think-ers and learners.

Contents:

. Chapter 1: Introduction to Critical Thinking

. Chapter 2: Recognizing Arguments

. Chapter 3: Basic Logical Concepts

. Chapter 4: Language

. Chapter 5: Logical Fallacies-I

. Chapter 6: Logical Fallacies – II

. Chapter 7: Analyzing Arguments

. Chapter 8: Evaluating Arguments and Truth Claims

. Chapter 9: A Little Categorical Logic

. Chapter 10: A Little Propositional Logic

. Chapter 11: Inductive Reasoning

. Chapter 12: Fiding, Evaluating and Using Sources

. Chapter 13: Writing Argumenttative Essays

. Chapter 14: Thinking Critically about the Media

. Chapter 15: Science and Pseudoscience

Citation

Gregory Bassham.Critical thinking : A student's introduction.McGraw Hill, 2010.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Critical thinking: A student's introductionIntroducing English SemanticsDestination B2: grammar & vocabulary with answer key
Critical thinking: A student's introductionIntroducing English SemanticsDestination B2: grammar & vocabulary with answer key

QR code

Critical thinking : A student's introduction

Content

  • Thứ Sáu, 07:51 25/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2 – Hệ xung số

Thứ Sáu, 03:32 25/03/2022

Giáo trình kỹ thuật biên dịch 3

Thứ Năm, 15:22 24/03/2022

Longman Academic Writing Series 2. Paragraphs (Third Edition)

Thứ Tư, 12:56 23/03/2022

Introducing Phonetics and Phonology (second edition)

Thứ Tư, 12:25 23/03/2022

English Pronunciation in use. Intermediate

Thứ Tư, 12:15 23/03/2022