Destination B2: grammar & vocabulary with answer key

There are 28 units in the book, with alternating grammmar and vocabulary units. Destination B2: Grammar and vocabulary has been designed for students preparing to take any examination at B2 level on the council of Europe's Common Europen framework scale. The book provides presentation and practice of all the key grammar, vocabulary and lexica-grammatical areas required for all main B2 level exams, eg cambridge PCE.

Destination B2: grammar & vocabulary with answer key

Mann, Malcolm

Macmillan

2008

Abstract

Destination B2: Grammar and Vocabulary has been designed for students preparing to take any examination at B2 (Vantage) level on the Council Europe’s Common European FrameWork scale. The book provides presentation and practice of all the key grammar, vocabulary and lexico-grammatical areas required for all main B2 level exams, eg Cambridge FCE. There are 28 units in the book with alternating grammar and vocabulary units.

Each grammar unit begins with a clear two -page presentation of grammar rules and examples in table form. Important points are highlighted in Watch out, boxes and US/UK differences are explained.

The vocabulary units are topic based, covering all the topics appropriate to exams at B2 level. Each vocabulary unit begins with a clear presentation table comprising five sections: topic vocabulary in contrast, phrasal verb; phrases and collocations, word patterns and word formation.

Citation

Mann,Malcolm.Destination B2: grammar & vocabulary with answer key.Macmillan, 2008.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Destination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer keyDeveloping Tactics for Listening
Destination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer keyDeveloping Tactics for Listening

QR code

Destination B2: grammar & vocabulary with answer key.

Content

  • Thứ Sáu, 20:01 11/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

Thứ Năm, 21:11 10/03/2022

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Thứ Năm, 20:45 10/03/2022

Well Read 4: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:55 10/03/2022

Well Read 3: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:46 10/03/2022

Foundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

Thứ Năm, 14:33 10/03/2022

Video giới thiệu