Destination B2: grammar & vocabulary with answer key

There are 28 units in the book, with alternating grammmar and vocabulary units. Destination B2: Grammar and vocabulary has been designed for students preparing to take any examination at B2 level on the council of Europe's Common Europen framework scale. The book provides presentation and practice of all the key grammar, vocabulary and lexica-grammatical areas required for all main B2 level exams, eg cambridge PCE.

Destination B2: grammar & vocabulary with answer key

Mann, Malcolm

Macmillan

2008

Abstract

Destination B2: Grammar and Vocabulary has been designed for students preparing to take any examination at B2 (Vantage) level on the Council Europe’s Common European FrameWork scale. The book provides presentation and practice of all the key grammar, vocabulary and lexico-grammatical areas required for all main B2 level exams, eg Cambridge FCE. There are 28 units in the book with alternating grammar and vocabulary units.

Each grammar unit begins with a clear two -page presentation of grammar rules and examples in table form. Important points are highlighted in Watch out, boxes and US/UK differences are explained.

The vocabulary units are topic based, covering all the topics appropriate to exams at B2 level. Each vocabulary unit begins with a clear presentation table comprising five sections: topic vocabulary in contrast, phrasal verb; phrases and collocations, word patterns and word formation.

Citation

Mann,Malcolm.Destination B2: grammar & vocabulary with answer key.Macmillan, 2008.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Destination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer keyDeveloping Tactics for Listening
Destination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer keyDeveloping Tactics for Listening

QR code

Destination B2: grammar & vocabulary with answer key.

Content

  • Thứ Sáu, 20:01 11/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

Thứ Năm, 21:11 10/03/2022

Pathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Thứ Năm, 20:45 10/03/2022

Well Read 4: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:55 10/03/2022

Well Read 3: Skills and Strategies for reading

Thứ Năm, 19:46 10/03/2022

Foundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text

Thứ Năm, 14:33 10/03/2022