Introducing English Semantics

Introducing English Semantics, Second Edition is a practical introduction tounderstanding how meanings are expressed in the English language.Presenting the basic principles of the discipline of semantics, this newlyrevised edition explores the knowledge of language that speakers have thatenables them to communicate — to express observations, opinions, intentionsand the products of their imagination.

Introducing English Semantics

Kreidler, Charles W.

Routledge

2014

Abstract

Introducing English Semantic, Second Edition is a practical introduction tounderstanding how meanings are expressed in the English language.Presenting the basic principles of the discipline of semantics, this newlyrevised edition explores the knowledge of language that speakers have thatenables them to communicate — to express observations, opinions, intentionsand the products of their imagination. The text emphasizes pragmaticinvestigation with numerous illustrative examples of concepts and ampleexercises to help students develop and improve their linguistic analysis skills.Introducing English Semantics:discusses the nature of human language and how linguists categorizeand examine it• covers meanings expressed in English words, prefixes, suffixes, andsentencesexamines such relations as synonymy, antonymy, hyponymy, ambiguity,implication, factivity, aspect, and modalitydraws comparisons between English and other languagesillustrates the importance of 'tone of voice' and 'body language' inface-to-face exchanges and the role of context in any communicationcontains a wealth of exercises and a glossary to clearly define allterminology.

Contents:

. Unit 1: The study of meaning

. Unit 2: Language in use

. Unit 3: The dimensions of meaning

. Unit 4: Semantic roles

. Unit 5: Lexical relations

. Unit 6: Reference

. Unit 7: Sentences as arguments

. Unit 8: Aspect

. Unit 9: Factivity, implication, and madality

. Unit 10: A variety of predicates

. Unit 11: The semantics of morphological relations

Citation

Kreidler,Charles W.Introducing English Semantics.Routledge, 2014.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Introducing English SemanticsDestination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key
Introducing English Semantics
Destination B2: grammar & vocabulary with answer keyDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

QR code

Introducing English Semantics

Content

  • Thứ Năm, 11:25 17/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế

Thứ Năm, 11:15 17/03/2022

Ship or Sheep? Luyện kỹ năng phát âm Tiếng Anh

Thứ Năm, 10:53 17/03/2022

Lí thuyết và bài tập Tính toán sửa chữa máy điện

Thứ Năm, 10:45 17/03/2022

RF Circuit Design: Theory and Applications

Thứ Năm, 08:18 17/03/2022

Người Việt ở miền núi từ góc nhìn thích ứng văn hóa

Thứ Tư, 15:00 16/03/2022