Thông tin số

Cuốn “Thông tin số” cung cấp các kiến thức thiết yếu làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng một hệ truyền tin số dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã có các kiến thức về tín hiệu và hệ thống, Xử lý tín hiệu số, Xác suất và quá trình ngẫu nhiên.

Thông tin số

Nguyễn Viết Kính; Trịnh Anh Vũ

Giáo dục

2011

Tóm tắt

Cuốn “Thông tin số” cung cấp các kiến thức thiết yếu làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng một hệ truyền tin số dùng cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã có các kiến thức về tín hiệu và hệ thống, Xử lý tín hiệu số, Xác suất và quá trình ngẫu nhiên.

Nội dung cuốn tài liệu gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu chung về truyền tin số

+ Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở

+ Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu

+ Chương 4: Truyền tin số qua kênh băng thông dài

+ Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế

+ Chương 6: Điều chế trải phổ

+ Chương 7: Mã nguồn

+ Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh

+ Chương 9: Mã kiểm soát lỗi

Trích dẫn

Nguyễn Viết Kính; Trịnh Anh Vũ. Thông tin số. Giáo dục, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thông tin sốThực hành xử lý số tín hiệu với MatlabGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Thông tin số

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Thông tin số

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:02 02/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Writing Research Papers: A Complete Guide

Thứ Tư, 12:59 02/03/2022

Essentials of Reasearch Design and Methodology

Thứ Tư, 10:56 02/03/2022

Research methodology

Thứ Tư, 10:50 02/03/2022

Project Management Case Studies and Lessons Learned: Stakeholder, Scope, Knowledge, Schedule, Resource and Team Management

Thứ Tư, 10:43 02/03/2022

Thiết kế mạch và lập trình PLC

Thứ Tư, 10:32 02/03/2022

Video giới thiệu