Nhập môn khoa học du lịch

Giáo trình “Nhập môn khoa học du lịch” trình bày các khái niệm về du lịch và du khách. Các giai đoạn hình thành và phát triển, các động cơ và các loại hình, điều kiện phát triển của du lịch. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

Nhập môn khoa học du lịch

Trần Đức Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2008

Tóm tắt

Giáo trình “Nhập môn khoa học du lịch” trình bày các khái niệm về du lịch và du khách. Các giai đoạn hình thành và phát triển, các động cơ và các loại hình, điều kiện phát triển của du lịch. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

Nội dung chính gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Khái niệm về du lịch và du khách: trình bày những quan điểm, thuật ngữ, các khái niệm và định nghĩa, ảnh hưởng của yếu tố thời gian và không gian về du lịch. Các định nghĩa, mục đích và ý nghĩa việc chuẩn hóa định nghĩa về du khách.

+ Chương 2: Các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch: trình bày hoạt động du lịch trên trến giới và hoạt động du lịch ở Việt Nam.

+ Chương 3: Động cơ và các loại hình du lịch.

+ Chương 4: Điều kiện phát triển du lịch: trình bày những điều kiện chung, các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch, khả năng cung ứng nhu cầu du lịch, sự hình thành điểm du lịch.

+ Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch: trình bày khái niệm về tính thời vụ; đặc điểm của tính thời vụ; các nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ; ảnh hưởng của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh du lịch; các biện pháp khắc phục tính thời vụ.

+ Chương 6: Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác: du lịch và xã hội; du lịch và văn hóa; du lịch và môi trường; du lịch và kinh tế; du lịch và hòa bình, chính trị; vai trò, nhiệm vụ người làm du lịch.

+ Chương 7: Tổ chức và bộ máy quản lý về du lịch.

+ Chương 8: Khoa học du lịch: trình bày xu thế hình thành một khoa học liên ngành về du lịch - khoa học du lịch; đối tượng nghiên cứu; mối quan hệ giữa khoa học du lịch và các khoa học khác; nội dung khoa học du lịch.

Trích dẫn

Trần Đức Thanh. Nhập môn khoa học du lịch. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Nhập môn khoa học du lịchGiáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Nhập môn khoa học du lịch

Giáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:07 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Real Estate Finance and Investment Manual

Thứ Sáu, 13:05 13/05/2022

Corporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition

Thứ Sáu, 12:51 13/05/2022

Investment Analysis and Portfolio Management

Thứ Sáu, 12:40 13/05/2022

Real Estate Development and Investment

Thứ Sáu, 12:28 13/05/2022

The Real Estate Investment Handbook

Thứ Sáu, 12:23 13/05/2022

Video giới thiệu