Nhăn đường may

Cuốn sách gồm các nội dung trình bày về nhăn đường may và phương pháp đánh giá độ nhăn, các yếu tố ảnh hưởng tới nhăn đường may, dự báo độ nhăn đường may.

Nhăn đường may

Nguyễn Thị Lệ

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Việc đánh giá độ nhăn đường may bằng phương pháp chủ quan cho thấy nhiều hạn chế so với đánh giá khách quan và tự động trên các thiết bị hiện đại. Việc hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng tới độ nhăn đường may là rất cần thiết để lựa chọn các giải pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng nhăn đường may trên sản phẩm may thời trang. Dự báo độ nhăn đường may co vai trò rất quan trọng với sản xuất hàng loạt, góp phần thiết kế vải trong công nghiệp dệt, lựa chọn vải trong công nghiệp may một cách phù hợp với yêu cầu của sản phẩm may thời trang.

Xuất phát từ thực tế trên tác giả nghiên cứu và biên soạn cuốn sách Nhăn đường may. Kết cấu của cuốn sách gồm 3 chương:

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

+ Chương 1: Nhăn đường may và phương pháp đánh giá độ nhăn

+ Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhăn đường may

+ Chương 3: Dự báo độ nhăn đường may.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lệ. Nhăn đường may, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Nhăn đường mayGiáo trình vật liệu may Trần Thủy Bình (ch.b)Strategic Management An Integrated Approach Theory & Case

Nhăn đường may

Giáo trình vật liệu may Trần Thủy Bình (ch.b)Strategic Management An Integrated Approach Theory & Case

Mã QR

Nhăn đường may

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:17 27/04/2022