Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

As the subtitle indicates, Lussier's Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building employs a workbook-type approach

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

Robert N. Lussier

McGraw-Hill/Irwin

2010

Abstract

As the subtitle indicates, Lussier's Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building employs a workbook-type approach.

This approach is perfect for professors who want to incorporate activities and exercises into the classroom, and benefits students who want to understand concepts as well as apply and develop skills that they can use in their daily and professional lives.

The book provides a balanced, three-pronged approach: a clear concise understanding of human relations/ organizational behavior concepts; the application of HR/OB concepts for critical thinking in the business world; and, the development of HR/OB skills.

Citation

Robert N. Lussier. Human relations in organizations : Applications and skill building eighth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscapeLife - span development
Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscapeLife - span development

QR code

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

Content

  • Thứ Hai, 13:17 27/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

우리말 우리 문화 (하) = Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc (sơ cấp)

Thứ Hai, 13:14 27/03/2023

More than a native speaker: An introduction to teaching english abroad

Thứ Hai, 13:13 27/03/2023

Giáo trình Marketing dịch vụ tài chính

Thứ Hai, 13:05 27/03/2023

우리말 통일사전 = Từ điển thống nhất tiếng Hàn

Thứ Hai, 12:58 27/03/2023

HUMAN にほんご90日 = 90 Days of Japanese Language 2 (Kèm CD)

Thứ Hai, 11:38 27/03/2023

Video giới thiệu