Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Tài liệu trình bày về Nhiệt động học; nguyên lý không, nguyên lý I và nguyên lý II của nhiệt động học; các thể nhiệt động và các hàm đặc trưng; một số ứng dụng của thể đẳng áp; cân bằng hóa học; nguyên lý III của nhiệt động học

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Trần Văn Nhân (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Giáo trình Hóa lí gồm 2 tập, trong đó có 11 chương:

+ Các chương I - IV và VII đề cập đến các cơ sở lí luận của nhiệt động học;

+ Các chương V, VI, VIII và IX đề cập đến các vấn đề ứng dụng, chủ yếu trong việc khảo sát cân bằng pha, cân bằng phản ứng và lí thuyết dung dịch;

+ Chương X giành cho nhiệt động học thống kê bao gồm thuyết động học chất khí. Trong số các ứng dụng của nhiệt động học thống kê có đưa thêm lí thuyết chất rắn nhằm phục vụ cho lí thuyết xúc tác trình bày sau.

+ Chương cuối cùng đề cập đến các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ. Đây là một lĩnh vực quan trọng của Hóa lí. Hiện tượng hấp phụ ở đây được khảo sát chủ yếu về mặt cân bằng, do đó chương này cũng được xem như một phần ứng dụng của nhiệt động học. Đồng thời các kiến thức về hấp phụ là cần thiết trong việc khảo sát các quá trình điện cực và xúc tác dị thể. Trong cuốn sách này trình bày về Nhiệt động học, lý thuyết và cơ sở ứng dụng.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân (Ch.b). Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động họcChemical Process Design: Computer - Aided Case StudiesFundamentals of Petroleum Refining

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Chemical Process Design: Computer - Aided Case Studies

Fundamentals of Petroleum Refining

Mã QR

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:38 06/07/2021